Ngành Tài chính – Ngân hàng là một trong những ngành đặc thù, sử dụng hệ thống thuật ngữ nhiều và phức tạp. Trong quá trình Dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, những thuật ngữ này gây ra không ít khó khăn cho người dịch, bất kể biên dịch viên “cứng tay”, giàu kinh nghiệm đến đâu.

Expertrans Global xin cung cấp danh sách Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng được đúc kết sau 15 năm cung cấp dịch vụ Dịch thuật, Phiên dịch và Bản địa hóa tại Việt Nam và trên khắp thế giới:

Tìm hiểu thêm: Dich vụ Dịch thuật Tiếng Anh tại Expertrans Global

 1. A sight draft (n): hối phiếu trả ngay
 2. Academic (adj): học thuật
 3. Accept the bill: chấp nhận hối phiếu
 4. Accepting house (n): ngân hàng chấp nhận
 5. Access (v): truy cập
 6. Accommodation bill (n): hối phiếu khống
 7. Accommodation finance: tài trợ khống
 8. Account holder: chủ tài khoản
 9. Accumalated reverve (n): nguồn tiền được tích luỹ
 10. Acknowledgement (n): giấy báo tin
 11. Adapt (v): điều chỉnh
 12. Adequate (adj): đủ, đầy đủ
 13. Adverse change (n): thay đổi bất lợi
 14. Advertising (n): sự quảng cáo
 15. Advice (n): sự tư vấn
 16. Adviser (n): người cố vấn
 17. Advisory (adj): tư vấn
 18. After sight: ngay sau đó
 19. After-sales service (n): dịch vụ sau khi bán hàng
 20. Amount outstanding: số còn tồn đọng
 21. Analyse (v): phân tích
 22. Appraisal (n): sự định giá, sự đánh giá
 23. Approach (v): tiếp xúc, đặt vấn đề
 24. Assess (v) = To evaluate: định giá
 25. Asset (n): tích sản
 26. At a discount: giảm giá, chiết khấu
 27. Auditor (n): kiểm toán viên
 28. Authorise (v) = To give official approval or agreement: uỷ quyền, cho phép
 29. Avalise (v) = To give a bank guarantee to a promissory note: bảo lãnh
 30. Bad debt (n): cho nợ quá hạn
 31. Banker (n): chủ ngân hàng
 32. Banker’s draft (n): hối phiếu ngân hàng
 33. Banking market (n): thị truờng ngân hàng
 34. Bankrup (n): Incapable of paying debts
  người bị vỡ nợ
 35. Base rate (n): Prime lending rate or best rate for top borrowers
  lãi suất cơ bản
 36. Bill of exchange (n): A credit instrument promisingto pay
  hối phiếu
 37. Balance sheet (n): bảng cân đối
 38. Book-keeping (n) = Keeping a day-to-day record of money transactions: Ghi chép giao dịch tài chính hằng ngày
 39. Bought-ledger (n): sổ cái mua hàng
 40. Budget (v): dự khoản ngân sách
 41. Bulk purchase: (n) việc mua sỉ
 42. Buyer default: người mua trả nợ không đúng hạn
 43. Calculate (v): tính toán
 44. Capital goods (n): tư liệu sản xuất
 45. Carry on (v): điều khiển, xúc tiến
 46. Carry out (v): thực hiện
 47. Cash discount: giảm giá khi trả tiền mặt
 48. Cash flow (n) = The flow of money into and out of a business: lưu lượng tiền mặt
 49. Cash flow forecasting = Estimation of the monthly cash flow advance: dự báo lưu lượng tiền
 50. Cash-book (n): sổ quỹ
 51. Central bank (n) = The government bank: ngân hàng Trung ương
 52. Certificate of Incoporation (n) = Founding document of a company (in the USA): giấy phép thành lập công ty
 53. Cheque book (n): tập Séc
 54. CIF (n) = Cost, Insurance and Freight: giá gồm chi phí, bảo hiểm và vận chuyển
 55. Circulation (n): chữ ký
 56. Coin (n) = Metal discs used as money: tiền kim loại, tiền xu
 57. Collection (n): sự thu hồi (nợ)
 58. Commecial (adj) thương mại
 59. Comparatively (adv): một cách tương đối
 60. Compete (v): cạnh tranh
 61. Confidential (adj): bí mật, kín
 62. Confirming house (n): ngân hàng xác nhận
 63. Consignment (n) = Goods sent from one place to another: hàng hoá gửi đi
 64. Consolidate (v) = To put together: hợp nhất
 65. Consumer credit (n): tín dụng tiêu dùng
 66. Contract (n): hợp đồng
 67. Correspondent (n): ngân hàng có quan hệ đại lý
 68. Cost of pollution (n): chi phí hư hỏng
 69. Cover (v): đủ để trả
 70. Credit (v) = Provision of a loan: ghi có
 71. Credit arrangement (n): dàn xếp cho nợ
 72. Credit control (n): kiểm soát tín dụng
 73. Credit intrusment (n): công cụ tín dụng
 74. Credit management (n): quản lý tín dụng
 75. Credit period (n): kỳ hạn tín dụng
 76. Credit rating: đánh giá tín dụng
 77. Credit-status (n) = Financial standing of a company or person: mức độ tín nhiệm
 78. Credit-worthiness (n) = Financial reliability: thực trạng tín dụng
 79. Current account (n) = A bank account for day-to-day use: tài khoản vãng lai
 80. Current cost: chi phí hiện thời
 81. Current expense (n): chi phí hiện tại
 82. D/A (n): chứng từ theo sự chấp nhận
 83. D/P (n): chứng từ theo sự thanh toán
 84. Data bank (n): ngân hàng dữ liệu
 85. Database (n): cơ sở dữ liệu
 86. Deal (n): vụ mua bán
 87. Debit (v) = Subtraction of money from an account: ghi nợ
 88. Debt (n): khoản nợ
 89. Debtor (n): con nợ
 90. Default (v) = Failure to pay: trả nợ không đúng hạn
 91. Deposit account (n): tài khoản tiền gửi
 92. Deutsch mark (n): tiền tệ Tây Đức
 93. Dinar (n): tiền tệ Nam Tư, Irắc
 94. Direct debit (n): ghi nợ trực tiếp
 95. Discount market (n) = The market for Bill of Exchange: thị trường chiết khấu
 96. Distinguish (v): phân biệt
 97. Distribition (n): sự phân phối
 98. Documentary collection: nhờ thu chứng từ
 99. Documentary credit (n) = A bank credit based on provision of correct shippin documents: thư tín dụng
 100. Domestic (adj): nội địa
 101. Draft (n): hối phiếu
 102. Draw (v): ký phát
 103. Drawee (n): ngân hàng của người ký phát
 104. Drawing (n): sự ký phát (Séc)
 105. ECGD Export Credits Guarantee Department (UK): phòng (cục) tín dụng bảo lãnh xuất khẩu
 106. Entry (n): bút toán
 107. Equity (n) = A stake in a company which shares the risk of the business: cổ tức
 108. Establist (v): lập, thành lập
 109. Estimate (n): sự đánh giá, sự ước lượng
 110. Evaluation (n): sự ước lượng, sự định giá
 111. Exchange risk: rủi ro trong chuyển đổi
 112. Exempt (adj): được miễn
 113. Expenditure (n): phí tổn
 114. Export finance (n): tài trợ xuất khẩu
 115. Export insurance: bảo hiểm xuất khẩu
 116. Factor (n) = A company buying invoices at a discount: công ty thanh toán
 117. Factoring (n): sự bao thanh toán, chiết khấu chứng từ
 118. Fail to pay: không trả được nợ
 119. Finance (n): tài chính
 120. Finance (v): tài trợ
 121. Finance sector (n): lĩnh vực tài chính
 122. Financial institution (n): tổ chức tài chính
 123. Fixed asset (n): định sản
 124. Fixed cost (n): định phí
 125. Flexible: linh động
 126. Foreign currency (n): ngoại tệ
 127. Forfaiting (n): bao thanh toán
 128. Forfaitish (n): công ty bao thanh toán
 129. Form (n): hình thức
 130. Forward (v) chuyển
 131. Founding document (n): Giấy phép thành lập
 132. Gearing (n): vốn vay
 133. Generate (v): phát sinh
 134. Get paid (v): được trả (thanh toán)
 135. Give credit: cho nợ (trả chậm)
 136. Good risk (n): rủi ro thấp
 137. Guarantee (v): bảo lãnh
 138. High street banks: các ngân hàng trên các phố chính
 139. Home market (n): thị trường nội địa
 140. Honour (v) = To pay a cheque or Bill of Exchange when presen: chấp nhận thanh toán
 141. In advance: trước
 142. In credit: dư có
 143. INCOTERM (n): các điều kiện trong thương mại quốc tế
 144. Indent (n): đơn đặt hàng
 145. Inflation (n) = An increase in the money supply producing a reduction in the value of the currency: lạm phát
 146. Insurance (n): bảo hiểm
 147. Interest rate (n): lãi suất
 148. Invest (v): đầu tư
 149. Issuing bank (n): ngân hàng phát hành
 150. Itemise (v): thành từng khoản
 151. Late payer (n): người trả trễ hạn
 152. Leads: trả tiền trước tránh rủi ro về tỷ giá tiền tệ
 153. Lags: trả tiền sau kiếm lợi do tỷ giá chuyển đổi
 154. Leads and lags: trả trước tránh rủi ro và trả sau kiếm lợi do tỷ chuyển đổi có lợi
 155. Lease purchase (n): sự thuê mua
 156. Leasing (n): sự cho thuê
 157. Legal (adj): hợp pháp, theo pháp luật
 158. Lessee (n): người đi thuê
 159. Lessee purchase (n): thuê mua
 160. Lessor (n): người cho thuê
 161. Letter of hypothecation (n): thư cầm cố
 162. Liability (n): trách nhiệm pháp lý
 163. Limited company (n): công ty trách nhiệm hữu hạn
 164. Local rate (n): cước nội hạt (điện thoại)
 165. Loss account (n): tài khoản lỗ
 166. Make a enquiry: yêu cầu
 167. Make a resolution: ra một quyết nghị
 168. Mandate (n) = A customer’s order or instruction to a bank: tờ uỷ nhiệm, lệnh
 169. Market of share (n): thị trường chứng khoan
 170. Marketing expert (n): chuyên gia tiếp thị
 171. Mature (v): đến hạng
 172. Maturity (n): cuối kỳ hạn
 173. Medium – term (n): trung hạn
 174. Memoradum & article of association (n) = The founding document of a company showing its constitution and the names of those entitled to dra (sign) cheques: biên bản thành lập và điều khoản đính kèm
 175. Merchant (n): nhà buôn
 176. Merchant bank (n): ngân hàng thương mại
 177. Minute book (n): tập biên bản cuộc họp
 178. Money market: thị trường tiền tệ
 179. Mortgage (n): nợ thế chấp, sự cầm cố
 180. National currency (n): nội tệ
 181. Negotiate (v) = To discuss the price before agreeing to buy or sell: thương lượng
 182. Net (adj): thực
 183. No-limited company (n): công ty trách nhiệm vô hạn
 184. Non-recourse: không truy đòi
 185. Obligation (n): nghĩa vụ, bổn phận
 186. Obligatory (adj): bắt buộc
 187. Offical (adj): chính thức
 188. One-off deal (n): vụ mua bán độc nhất
 189. Open account: phương thức thanh toán ghi sổ
 190. Opportunity cost (n): chi phí cơ hội
 191. Order (n): lệnh, yêu cầu
 192. Out put (n): sản lượng
 193. Outlet (n): cửa hàng đại lý
 194. Overdraft (v): rút quá số dư, thấu chi
 195. Overhead (n):chi phí quản lý
 196. Ownership (n): quyền sở hữu
 197. Partnership (n): công ty cổ phần
 198. Payroll (n): bảng lương
 199. Pension (n): lương hưu
 200. Personal assets (n): tích sản cá nhân
 201. Policy (n): chính sách, cách giải quyết
 202. Poor credit status: mức độ tín nhiệm kém
 203. Poor risk: rủi ro cao
 204. Present (v): nộp, suất trình
 205. Price structure (n): cấu trúc giá
 206. Pricing (n): sự định giá
 207. Priority (n): sự ưu tiên
 208. Privatise (v): tư nhân hoá
 209. Procedure (n): thủ tục
 210. profit (n): lợi nhuận
 211. Profit before tax: lợi nhuận trước thuế
 212. Promissory note (n): giấy cam kết trả tiền
 213. Providing credit (n): cho trả chậm
 214. Quote (v): định giá
 215. Raise (n): làm tăng thêm
 216. Rate for buying (n): tỷ giá mua
 217. Rate of exchange (n): tỷ giá hối đoái
 218. Realistic approach: phép tính gần đúng
 219. Recession (n): sự suy thoái kinh tế
 220. Reconciliation (n): sự thanh toán bù trừ
 221. Record (n): hồ sơ
 222. Reminder (n): giấy nhắc nợ
 223. Remitiance (n): sự gửi tiền
 224. Retail banking (n): ngân hàng bán lẻ
 225. Revise (v): sửa đổi
 226. Revoke (v): thu hồi, huỷ bỏ (chữ ký mẫu)
 227. Revolution (n): quyết nghị
 228. Risky (adj): rủi ro

Tìm hiểu thêm: Dịch vụ Dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Expertrans Global


Về Expertrans Global

Expertrans Global là Nhà cung cấp các dịch vụ về giải pháp hỗ trợ toàn cầu hóa hiệu quả nhất dành cho doanh nghiệp – Dịch vụ Ngôn Ngữ (Dịch ThuậtPhiên dịchBản địa hóaThu âm – Lồng tiếng) và Dịch vụ BPO (Tuyển dụng nhân sựCall Centre)… Với 15 năm kinh nghiệm phục vụ các Doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sự uy tín và hài lòng tối đa.

Google Translate bổ sung ngôn ngữ mới

Lần đầu tiên trong 4 năm, dịch vụ dịch thuật của Google bổ sung thêm ngôn ngữ mới. Từ năm 2016 Google Translate đã khôn...

Báo giá Dịch thuật Website

Hiện nay, nhiều người nghĩ rằng, chỉ cần gửi URL website cho công ty dịch thuật và cho họ biết ngôn ngữ cần dịch là ...

Expertrans Year-End Party 2019 – We Bloom

Ngày 10/1/2020 vừa qua, tại Sen Buffet Tây Hồ, Expertrans Global đã tổ chức thành công Sự kiện Tổng kết năm – Year-End ...

Phiên dịch ngân hàng, họ là ai?

Phong thái tự tin, chuyên nghiệp, có mặt ở khắp mọi cuộc họp trọng yếu, được quen “tiếng”, biết “hình” và bi...

Phiên dịch viên ngân hàng, họ là ai?

Phong thái tự tin, chuyên nghiệp, có mặt ở khắp mọi cuộc họp trọng yếu, được quen “tiếng”, biết “hình” và bi...

Football vocabulary

Football is the world’s most popular sport, though the name of the sport is not universal. It is also known as soccer in the USA, Canada and el...

MACHINE OR HUMAN TRANSLATION?

The long-running debate about using a machine or human translation seems to have no end. Each of it has its own advantages and disadvantages. Today, w...

10 Amazing Facts about Languages

These are the top 10 amazing facts about languages all over the world: One language dies every 2 weeks (14 days). 300 = the number of languages the UN...

Image

5 Common Translation Mistakes

1. Doing Translation Verbatim Many beginner translators make the mistake of translating word for word. Each language has different syntactic rules so ...

Shareholders information

Here are Pitch deck Brief of our companies: Expertrans Holding Pitch Deck Brief Expertrans Global Pitch Deck Brief Expertrans BPO Pitch Deck Brief ...

BPO Industry Insights

According to Grand View Research, The global business process outsourcing (BPO) market size was valued at USD 195.2 billion in 2017 and is expected to...

Vietnamese Interpreters

Expertrans Global – Vietnamese interpreter Services Need a Vietnamese interpreter? Look no further. We provide quality and professional Vietn...

What are the values of a good translation?

In the progressive integration of today’s business, the importance of quality translation has been evaluated more properly. There used to be an assu...

5 Traits of highly successful LSPs

What makes up a reputable and professional language service provider, what clients take into account apart from the service price and quality? 1. Nat...

Japanese Translation Services

Japanese is a complex, difficult for a master of language, especially by people outside of Asia. Without understanding the culture, personality of a c...

Tips to get most of BPO services

 Today, BPO services are becoming more and more popular with all businesses. It is so many advantages that a company can get from BPO services. So ho...

Marketing AIDA or marketing 5 A in Vietnam?

The economic renovation starting in 1986 has changed not only the dynamics, motivation and the norms of the economy but also the root of thinking and...

Why use outsourcing service?

In the challenging economic context, the degree of competition between businesses is increasing intensively, which requires the optimization of the op...

092 605 1999